Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
78/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết 512/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

79/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 527/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Công an tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

4565/VPCP-KTTH 16-05-2018 Văn phòng Chính Phủ V/v đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 494/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

32/2018/TT-BGTVT 15-05-2018 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Ban hành 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt 670/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng Ban ATGT tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

548/QĐ-TTg 15-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tặng Cờ thi đua của Chính phủ 510/SY-VP

Trung tâm Y tế Huyện Chi Lăng

Cty TNHH Bảo Long

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Các cơ quan TV BCĐ tỉnh

17/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công An Thông tư Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ 562/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 497/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

07/2018/TT-BTTTT 15-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 502/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất 518/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

76/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 523/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

74/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 495/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

76/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 565/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

70/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Sao y Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 505/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

4504/VPCP-QHQT 15-05-2018 Văn phòng Chính Phủ V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2017 và một số giải pháp 516/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

03/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu nhập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ 674/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

68/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 488/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

05/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ 595/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

71/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 498/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 503/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

549/QĐ-TTg 15-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 509/SY-VP

Bệnh Viện đa khoa tỉnh

Trung tâm kiểm nghiệp Dược phẩm và Mỹ phẩm - Sở Y tế

Các cơ quan TV BCĐ tỉnh

Cty CP SX và Thương mại Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn

16/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công An Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 561/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

06/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Ban hành ` Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong` 630/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

69/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 517/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

04/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ Thông tư Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thông kê quốc gia 677/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

47/2018/TT-BTC 15-05-2018 Bộ Tài Chính Thông tư hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thuỷ lợi 591/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

46/2018/TT-BTC 14-05-2018 Bộ Tài Chính Sao y Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin 589/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

182/TB-VPCP 14-05-2018 Văn phòng Chính Phủ Thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018 492/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Đoàn TNCS HCM tỉnh

Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

29/2018/TT-BGTVT 14-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt 533/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

25/2018/TT-BGTVT 14-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Thông tư Quy định về đường ngang và cấp giấp phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt 541/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn

UBND Thành Phố Lạng Sơn

UBND Huyện Cao Lộc Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

02/2018/TT-BKHĐT 14-05-2018 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ 486/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn