Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
74/NQ-CP 07-06-2018 Chính Phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05 năm 2018 570/SY-VP

Các Sở, ban, ngành

Bí Thư, Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ

Các huyện, thành phố

705/QĐ-TTg 07-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn 585

Sở NN và PTNT Lạng Sơn ​​​​​​

86/NĐ-CP 06-06-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài tronh lĩnh vực giáo dục 599/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

225/CP-KTTH 06-06-2018 Chính Phủ V/v đính chính Biểu thuế nhập khẩu 577/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Cục thuế Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

692/QĐ-TTg 05-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương 578/SY-VP

TV HĐ GDQPAN tỉnh

Các huyện, thành phố

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

4257/CT-BNN-KH 05-06-2018 Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chỉ thị Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 583/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

691/QĐ-TTg 05-06-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 567/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

683/QĐ-LĐTBXH 05-06-2018 Bộ Lao động, thương binh và xã hội Sao y Quyết định phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết đị 730/SY-VP

TV BCĐ 1956 tỉnh 
Các huyện, thành phố 

5860/BGTVT-KHĐT 04-06-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải V/v chấp thuận Kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Hợp phần khôi phục, cải tạo đường, Dự án LRAMP tỉnh Lạng Sơn 576/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

6534/BTC-NSNN 04-06-2018 Bộ Tài Chính về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2019 586/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

372/2018/ENV 01-06-2018 Trung tâm giáo dục thiên nhiên V/v cập nhật quy định xử lý tang vật là ĐVHD theo Nghị định 29/2018/NĐ-CP 725/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

71/NĐ-CP 31-05-2018 Chính Phủ Sao y Nghị quyết về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều 566/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

3626/BKHĐT-HTX 31-05-2018 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP phê duyệt Chương trình hỗ trợ PT HTX giai đoạn 2016-2020 trong Chương trình MTQG xây dựng NTM 554/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

199/TB-VPCP 31-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về phát triển công nghiệp xi măng 569/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

1118/QĐ-BGTVT 31-05-2018 Bộ Giao Thông Vận Tải Quyết định ban hành lộ trình triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng đối với các dự án do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền 575/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Cty CP BOT BG-LS

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

06/2018/TT-BNV 31-05-2018 Bộ Nội Vụ Thông tư Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 580/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Thường trực Tỉnh uỷ

13/2018/TT-BGDĐT 30-05-2018 Bộ Giáo dục và đào tạo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 627/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 

3619/BKHĐT-TCTT 30-05-2018 Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư V/v kế hoạch sơ kết 3 năm ( 2016 - 2018 ) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 584/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

542/TCTK-TKQG 30-05-2018 Tổng Cục Thống Kê V/v thông báo số liệu GRDP 6 tháng đầu năm 2018 557/SY-VP

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

6276/BTC-VP 29-05-2018 Bộ Tài Chính Sao y Văn bản số 6276/BTC-VP ngày 29/5/2018 của Bộ Tài chính về đính chính TTHC công bố tại Quyết định số 102/QĐ-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính 558/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

634/QĐ-BLĐTBXH 29-05-2018 Bộ Lao động, thương binh và xã hội Sao y Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 647/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các đoàn thể tỉnh 
Các Sở, ban, ngành 

11/2018/TT-BCT 29-05-2018 Bộ Công Thương Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế á Âu 594/SY-VP

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

6171/BTC-NSNN 28-05-2018 Bộ Tài Chính tham gia ý kiến dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách đối với cán bộ luân chuyển 560/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

603/QĐ-TTg 28-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 553/SY-VP

TV theo QĐ 739/QĐ-UBND

596/QĐ-TTg 25-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 539/SY-VP

Các huyện, thành phố

Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

215/TTTT-CTTĐT&TV 25-05-2018 Bộ Nội Vụ V/v thông báo Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nôi vụ 544/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

598/QĐ-TTg 25-05-2018 Thủ Tướng Chính Phủ Quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018-2020, xét đến năm 2025 559/SY-VP

Các huyện, thành phố

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

4918/VPCP-ĐMDN 25-05-2018 Văn Phòng Chính Phủ V/v triển khai Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 530/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

782/TCLN-ĐDPH 24-05-2018 Tổng Cục Lâm Nghiệp V/v nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng 542/VP-SY

UBND huyện Hữu Lũng Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

10/2018/TT-BCT 24-05-2018 Bộ Công Thương Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 547/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Ngân hàng Nhà nước

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn