Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
110/NQ-CP 25-08-2018 Chính phủ Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng 858/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ban Quản Lý Dự ￁n Đầu Tư Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

102/TB-BTNMT 24-08-2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 878/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

310/TB-VPCP 24-08-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020. 851/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Văn phòng điều phối BCĐ Chuơng trình xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

36/2018/QĐ-TTg 24-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định thủ tục ký kết, thực hiện thoả thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thoả thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế 866/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

2244/QĐ-BTP 24-08-2018 Bộ Tư pháp Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuọc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 895/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

5401/TCĐBVN-ATGT 23-08-2018 Tổng cục đường bộ Việt Nam V/v ý kiến về đấu nối đường dẫn từ Bến xe khách Thất Khê vào QL.4A tại Km50+170 ( T) tỉnh Lạng Sơn 875/SY-VP

UBND huyện Tràng Định 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

108/2018/NĐ-CP 23-08-2018 Chính phủ Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 854/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Ngân hàng Nhà nước 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

109/NQ-CP 23-08-2018 Chính phủ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018 859/SY-VP

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

02/BCĐTW-VPBCĐTW 23-08-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương V/v hướng dẫn vẽ sơ đồ nề xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra 861/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành

24/2018/TT-BVTTTDL 23-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Ban hành Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, nhập khẩu Việt Nam 1095/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Công Thương 
Sở Tài chính 
Sở Khoa học và Công nghệ 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

20/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 1037/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Nội vụ 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

22/2018/TT-BCT 21-08-2018 Bộ Công thương Thông tư Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 849/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các cơ quan kiểm dịch 
Các huyện, thành phố 
Cục thuế Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

23/2018/TT-BVHTTDL 21-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông tư Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao 970/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Nội vụ
Thường trực Tỉnh uỷ

1843/QĐ-BGTVT 20-08-2018 Bộ Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 954/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Giao thông Vận tải 

319/QĐ-HĐTV 20-08-2018 Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Quyết định Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ 841/SY-VP

Đài truyền hình Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 

28/BCĐQGĐL-VPBCĐ 20-08-2018 Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực Sao y v/v gửi văn bản và cung cấp các thông tin về Văn phòng Ban Chỉ đạo 855/SY-VP

Cty Điện lực Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

7864/VPCP-KGVX 20-08-2018 Văn phòng Chính phủ V/v Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 834/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

1045/QĐ-TTg 17-08-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 830/SY-VP

Các Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 
Thường trực Tỉnh uỷ 

841/TGCP-VP 17-08-2018 Bộ Nội vụ - Ban tôn giáo V/v bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 814/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Ban Dân vận Tỉnh uỷ 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

75/2018/TT-BCT 17-08-2018 Bộ Công thương Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi 1050/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Sở Giao thông Vận tải 
Sở Xây dựng 
Sở Tài chính 

76/2018/TT-BTC 17-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp 888/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 

107/NQ-CP 16-08-2018 Chính phủ Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ tr 832/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

3673/BVHTTDL-DSVH 16-08-2018 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc thông báo kết quả xét duyệt danh sách di tích đề nghị lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Lạng Sơn 828/SY-VP

UBND huyện Chi Lăng Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

4790/BYT-TTrB 16-08-2018 Bộ Y tế V/v đề nghị giữ nguyên phòng Thanh tra thuộc Sở Y tế 845/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

107/2018/NĐ-CP 15-08-2018 Chính phủ Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo 837/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

20/2018/TT-BCT 15-08-2018 Bộ Công thương Thông tư Sửa đổi Phụ lục I ` Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn ` ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương 848/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

3237/QĐ-BNN-XD 15-08-2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng Công trình: Nhà và khu quản lý giai đoạn 1 Dự án: hồ chứa nước Bản Lải gai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn 820/SY-VP

UBND huyện Lộc Bình 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 

01/QĐ-BCĐTW 15-08-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 825/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

8985/BGTVG-VT 15-08-2018 Bộ Giao thông vận tải V/v Chấp thuận Công ty Cổ phần Việt Nam Travel Mart tổ chức đoàn xe mô tô cho khách quốc tịch Malaysia vào tham gia giao thông tại Việt Nam 826/SY-VP

Các huyện, thành phố 
VP Ban ATGT tỉnh 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn 

2284/QĐ-BKHCN 15-08-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 948/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Tài chính 
Sở Công Thương 
Sở Khoa học và Công nghệ