Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
2727BKHĐT-KTĐPLT 11-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v trả lời các kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 05/01/2022
716/SY-VP

Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn;

139/TB-VPCP 11-05-2022 Văn phòng Chính phủ
Thông báo kết luận của PTTgTTCP Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
715/SY-VP
609-SY/VPTU 11-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Sao lục Quyết định số 339-QĐ/BKTTW, ngày 29/04/2022 của Ban Kinh tế Trung ương về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
719/SL-VP

UBND Huyện Văn Lãng; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Bình Gia; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; UBND huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn;

1272/QĐ-BGDĐT 11-05-2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính chính Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
718/SY-VP
123-SY/TU 11-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
722/SL-VP
2727BKHĐT-KTĐPLT 11-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
V/v trả lời các kiến nghị của địa phương tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ ngày 05/01/2022
716/SY-VP
139/TB-VPCP 10-05-2022 Văn phòng Chính phủ
Thông báo kết luận của PTTgTTCP Phạm Bình Minh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
715/SY-VP

UBND Huyện Văn Lãng; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Bình Gia; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; UBND huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bắc Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn;

320/QĐ-BXD 09-05-2022 Bộ Xây dựng
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022
707/SY-VP
1272/QĐ-BGDĐT 09-05-2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đính chính Danh mục sách giáo khoa ban hành kèm theo Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022
718/SY-VP

 UBND Huyện Văn Lãng; UBND Huyện Bình Gia; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND Huyện Đình Lập; UBND huyện Văn Quan; UBND Huyện Chi Lăng; UBND huyện Cao Lộc; UBND huyện Tràng Định; UBND huyện Bắc Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Lộc Bình; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn;

2889/BKHĐT-QLKKT 09-05-2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn
712/SY-VP
1626/QĐ-BNN-HTQT 09-05-2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp"do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ
723/SY-VP

Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn;

1574/BNV-CCVC 09-05-2022 Bộ Nội vụ
V/v thông báo chi tiêu nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2021
697/SY-VP

Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Y tế Lạng Sơn; Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn;

3930/BTC-THTK 09-05-2022 Bộ Tài Chính
V/v gửi nhận văn bản điện tử từ các đơn vị trong ngành tài chính với Trục LTVB Quốc gia (lần 2).
710/SY-VP
01/QĐ-UBTN 09-05-2022 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam
Quyết định công nhận thành viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam
700/SY-VP

UBND Xã Xuất Lễ; UBND Xã Tân Liên; UBND Xã Hải Yến; UBND Xã Cao Lâu; UBND Xã Bình Trung; UBND Xã Bảo Lâm; UBND Thị trấn Thất Khê; UBND Xã Tân Yên; UBND Xã Hữu Lễ; UBND xã Mai Pha; UBND phường Đông Kinh; UBND xã Bình La; UBND xã Mông ân; UBND xã Vĩnh Yên; UBND xã Bính Xá; UBND xã Kiên Mộc; UBND xã Đồng Tân; UBND xã Đồng Tiến; UBND xã Yên Sơn; UBND Huyện Văn Lãng; UBND xã Trấn Yên; UBND xã Vũ Lễ; UBND xã Hữu Lân LBH; UBND xã Mẫu Sơn LBH; UBND xã Xuân Dương LBH; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND Xã Yên Trạch; UBND Xã Thạch Đạn; UBND Xã Công Sơn; UBND Xã Tri Phương; UBND Xã Đại Đồng; UBND Xã Cao Minh; UBND Xã Hoà Bình; UBND Xã Trấn Ninh; UBND Xã An Sơn; UBND xã Quảng Lạc; UBND phường Tam Thanh; UBND xã Nhân Lý; UBND xã Hữu Kiên; UBND xã Bằng Hữu; UBND Huyện Bình Gia; UBND xã Hồng Thái; UBND xã Hoà Bình; UBND xã Đình Lập; UBND xã Hoà Bình; UBND xã Thiện Tân; UBND xã Yên Thịnh; UBND Xã Hội Hoan; UBND Xã Bắc La; UBND Xã Tân Tác; UBND xã Vũ Lăng; UBND xã Khánh Xuân LBH; UBND xã Đông Quan LBH; UBND xã Hữu Khánh LBH; UBND xã Minh Hiệp LBH; UBND xã Sàn Viên LBH; UBND Xã Gia Cát; UBND Xã Thụy Hùng; UBND Xã Thanh Lòa; UBND Xã Đào Viên; UBND Xã Kháng Chiến; UBND Xã Chi Lăng; UBND Xã Liên Hội; UBND Xã Đồng Giáp; UBND Xã Khánh Khê; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND phường Hoàng Văn Thụ; UBND Thị trấn Chi Lăng; UBND xã Y Tịch; UBND xã Vân Thủy; UBND xã Quan Sơn; UBND xã Mai Sao; UBND xã Lâm Sơn; UBND xã Hưng đạo; UBND xã Quang Trung; UBND xã Thiện thuật; UBND xã Yên Lỗ; UBND Huyện Đình Lập; UBND xã Bắc Xa; UBND xã Cường Lợi; UBND xã Châu Sơn; UBND xã Lâm Ca; UBND Thị trấn Hữu Lũng; UBND xã Hữu Liên; UBND xã Minh Tiến; UBND xã Sơn Hà; UBND xã Vân Nham; UBND xã Yên Vượng; UBND Xã Thanh Long; UBND Xã Bắc Hùng; UBND xã Đồng ý; UBND xã Long Đống; UBND xã Nhất Tiến; UBND xã Tân Hương; UBND xã Vạn Thuỷ; UBND xã Đồng Bục LBH; UBND xã Lợi Bác LBH; UBND xã Nam Quan LBH; UBND xã Tĩnh Bắc LBH; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Cao Lộc; UBND xã Hòa Bình; UBND Xã Hợp Thành; UBND Xã Hồng Phong; UBND Xã Trung Thành; UBND Xã Đoàn Kết; UBND Xã Hùng Việt; UBND huyện Văn Quan; UBND Xã Tri Lễ; UBND Xã Lương Năng; UBND Huyện Chi Lăng; UBND xã Vạn Linh; UBND xã Vân An; UBND xã Minh Khai; UBND xã Thiện Long; UBND xã Bắc Lãng; UBND xã Hoà Sơn; UBND xã Hoà Thắng; UBND xã Thanh Sơn; UBND xã Yên Bình; UBND Xã Hoàng Việt; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; UBND Thị trấn Lộc Bình LBH; UBND xã Yên Khoái LBH; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Tràng Định; UBND Xã Đội Cấn; UBND Xã Tân Đoàn; UBND Xã Điềm He; UBND Thị Trấn Đồng Mỏ; UBND xã Bằng Mạc; UBND Xã Hoàng Văn Thụ; UBND huyện Bắc Sơn; UBND xã Chiêu Vũ; UBND xã Hưng Vũ; UBND xã Vũ Sơn; UBND xã Khuất Xá LBH; UBND xã Tú Đoạn LBH; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; UBND Thị Trấn Cao Lộc; UBND Xã Xuân Long; Thị Trấn Đồng Đăng; UBND Xã Kim Đồng; UBND Xã Tân Minh; UBND Xã Quốc Khánh; UBND xã Bình Phúc; UBND xã Hoàng Đồng; UBND xã Liên Sơn; UBND xã Thượng Cường; UBND xã Hồng Phong; UBND xã Thiện Hoà; UBND thị trấn Đình Lập; UBND xã Cai Kinh; UBND xã Minh Hoà; UBND xã Minh Sơn; UBND xã Nhật Tiến; UBND xã Quyết Thắng; UBND Xã Trùng Khánh; UBND Xã Tân Thanh; UBND Xã Hồng Thái; UBND thị trấn Bắc Sơn; UBND xã Bắc Quỳnh; UBND xã Tân Thành; UBND xã Thống Nhất LBH; Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; UBND Xã Tân Thành; UBND Xã Phú Xá; UBND Xã Tân Tiến; UBND Xã Đề Thám; UBND thị trấn Văn Quan; UBND Xã Yên Phúc; UBND Xã Tràng Các; UBND xã Chi Lăng; UBND xã Chiến Thắng; UBND thị trấn Bình Gia; UBND xã Đồng Thắng; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND xã Hồ Sơn; UBND xã Hoà Lạc; UBND xã Tân Thành; UBND xã Tân Lập; UBND huyện Lộc Bình; UBND xã Ái Quốc LBH; UBND xã Tam Gia LBH; UBND xã Tú Mịch LBH; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND Xã Mẫu Sơn; UBND Xã Lộc Yên; UBND Xã Hòa Cư; UBND Xã Chí Minh; UBND Xã Vĩnh Tiến; UBND Xã Khánh Long; UBND Xã Quốc Việt; UBND Xã Hùng Sơn; UBND Xã Tràng Phái; UBND Xã Tú Xuyên; UBND phường Vĩnh Trại; UBND phường Chi Lăng; UBND xã Gia Lộc; UBND xã Bắc Thủy; UBND xã Hoàng Văn Thụ; UBND xã Hoa Thám; UBND xã Quý Hoà; UBND xã Tân Hoà; UBND xã Tân Văn; UBND thị trấn NTTB; UBND xã Thái Bình; UBND Thị trấn Na Sầm; UBND Xã Bắc Việt; UBND Xã Thụy Hùng; UBND Xã Gia Miễn; UBND Xã Thành Hòa; UBND Xã Tân Mỹ; UBND Xã Nhạc Kỳ; UBND xã Chiến Thắng; UBND xã Nhất Hoà; UBND xã Tân Tri; UBND Thị trấn Na Dương LBH; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn; Tỉnh đoàn Lạng Sơn;

2267/BCT-DKT 09-05-2022 Bộ Công Thương
Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
713/SY-VP
01/BC-UBTN 09-05-2022 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam
Báo cáo Kết quả công tác năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
698/SY-VP

UBND xã Hữu Lân LBH; UBND xã Mẫu Sơn LBH; UBND xã Xuân Dương LBH; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Vĩnh Yên; UBND xã Bính Xá; UBND xã Kiên Mộc; UBND xã Đồng Tân; UBND xã Đồng Tiến; UBND xã Yên Sơn; UBND Huyện Văn Lãng; UBND Xã Xuất Lễ; UBND Xã Tân Liên; UBND Xã Hải Yến; UBND Xã Cao Lâu; UBND Xã Bình Trung; UBND Xã Bảo Lâm; UBND Thị trấn Thất Khê; UBND Xã Tân Yên; UBND Xã Hữu Lễ; UBND xã Mai Pha; UBND phường Đông Kinh; UBND xã Bình La; UBND xã Mông ân; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; UBND xã Trấn Yên; UBND xã Vũ Lễ; UBND xã Khánh Xuân LBH; UBND xã Đông Quan LBH; UBND xã Hữu Khánh LBH; UBND xã Minh Hiệp LBH; UBND xã Sàn Viên LBH; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh Lạng Sơn; Hội Cựu chiến Binh Tỉnh Lạng Sơn; Liên đoàn lao động Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Đình Lập; UBND xã Hoà Bình; UBND xã Thiện Tân; UBND xã Yên Thịnh; UBND Xã Yên Trạch; UBND Xã Thạch Đạn; UBND Xã Công Sơn; UBND Xã Tri Phương; UBND Xã Đại Đồng; UBND Xã Cao Minh; UBND Xã Hoà Bình; UBND Xã Trấn Ninh; UBND Xã An Sơn; UBND xã Quảng Lạc; UBND phường Tam Thanh; UBND xã Nhân Lý; UBND xã Hữu Kiên; UBND xã Bằng Hữu; UBND Huyện Bình Gia; UBND xã Hồng Thái; UBND xã Hoà Bình; UBND Xã Hội Hoan; UBND Xã Bắc La; UBND Xã Tân Tác; UBND xã Vũ Lăng; UBND xã Đồng Bục LBH; UBND xã Lợi Bác LBH; UBND xã Nam Quan LBH; UBND xã Tĩnh Bắc LBH; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Quang Trung; UBND xã Thiện thuật; UBND xã Yên Lỗ; UBND Huyện Đình Lập; UBND xã Bắc Xa; UBND xã Cường Lợi; UBND xã Châu Sơn; UBND xã Lâm Ca; UBND Thị trấn Hữu Lũng; UBND xã Hữu Liên; UBND xã Minh Tiến; UBND xã Sơn Hà; UBND xã Vân Nham; UBND xã Yên Vượng; UBND Xã Gia Cát; UBND Xã Thụy Hùng; UBND Xã Thanh Lòa; UBND Xã Đào Viên; UBND Xã Kháng Chiến; UBND Xã Chi Lăng; UBND Xã Liên Hội; UBND Xã Đồng Giáp; UBND Xã Khánh Khê; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND phường Hoàng Văn Thụ; UBND Thị trấn Chi Lăng; UBND xã Y Tịch; UBND xã Vân Thủy; UBND xã Quan Sơn; UBND xã Mai Sao; UBND xã Lâm Sơn; UBND xã Hưng đạo; UBND Xã Thanh Long; UBND Xã Bắc Hùng; UBND xã Đồng ý; UBND xã Long Đống; UBND xã Nhất Tiến; UBND xã Tân Hương; UBND xã Vạn Thuỷ; UBND xã Yên Khoái LBH; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Thiện Long; UBND xã Bắc Lãng; UBND xã Hoà Sơn; UBND xã Hoà Thắng; UBND xã Thanh Sơn; UBND xã Yên Bình; UBND huyện Cao Lộc; UBND Xã Hợp Thành; UBND Xã Hồng Phong; UBND Xã Trung Thành; UBND Xã Đoàn Kết; UBND Xã Hùng Việt; UBND huyện Văn Quan; UBND Xã Tri Lễ; UBND Xã Lương Năng; UBND Huyện Chi Lăng; UBND xã Vạn Linh; UBND xã Vân An; UBND xã Hòa Bình; UBND xã Minh Khai; UBND Xã Hoàng Việt; UBND Thị trấn Lộc Bình LBH; UBND xã Khuất Xá LBH; UBND xã Tú Đoạn LBH; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; UBND huyện Tràng Định; UBND Xã Đội Cấn; UBND Xã Tân Đoàn; UBND Xã Điềm He; UBND Thị Trấn Đồng Mỏ; UBND xã Bằng Mạc; UBND Xã Hoàng Văn Thụ; UBND huyện Bắc Sơn; UBND xã Chiêu Vũ; UBND xã Hưng Vũ; UBND xã Vũ Sơn; UBND xã Thống Nhất LBH; Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải Tỉnh Lạng Sơn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn; Bộ Chỉ huy biên phòng Tỉnh; UBND xã Thiện Hoà; UBND thị trấn Đình Lập; UBND xã Cai Kinh; UBND xã Minh Hoà; UBND xã Minh Sơn; UBND xã Nhật Tiến; UBND xã Quyết Thắng; UBND Thị Trấn Cao Lộc; UBND Xã Xuân Long; Thị Trấn Đồng Đăng; UBND Xã Kim Đồng; UBND Xã Tân Minh; UBND Xã Quốc Khánh; UBND xã Bình Phúc; UBND xã Hoàng Đồng; UBND xã Liên Sơn; UBND xã Thượng Cường; UBND xã Hồng Phong; UBND Xã Trùng Khánh; UBND Xã Tân Thanh; UBND Xã Hồng Thái; UBND thị trấn Bắc Sơn; UBND xã Bắc Quỳnh; UBND xã Tân Thành; UBND xã Ái Quốc LBH; UBND xã Tam Gia LBH; UBND xã Tú Mịch LBH; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Đồng Thắng; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND xã Hồ Sơn; UBND xã Hoà Lạc; UBND xã Tân Thành; UBND Xã Tân Thành; UBND Xã Phú Xá; UBND Xã Tân Tiến; UBND Xã Đề Thám; UBND thị trấn Văn Quan; UBND Xã Yên Phúc; UBND Xã Tràng Các; UBND xã Chi Lăng; UBND xã Chiến Thắng; UBND thị trấn Bình Gia; UBND xã Tân Lập; UBND huyện Lộc Bình; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Sở Khoa học Công nghệ; Cục Hải Quan Lạng Sơn; UBND xã Quý Hoà; UBND xã Tân Hoà; UBND xã Tân Văn; UBND thị trấn NTTB; UBND xã Thái Bình; UBND Xã Mẫu Sơn; UBND Xã Lộc Yên; UBND Xã Hòa Cư; UBND Xã Chí Minh; UBND Xã Vĩnh Tiến; UBND Xã Khánh Long; UBND Xã Quốc Việt; UBND Xã Hùng Sơn; UBND Xã Tràng Phái; UBND Xã Tú Xuyên; UBND phường Vĩnh Trại; UBND phường Chi Lăng; UBND xã Gia Lộc; UBND xã Bắc Thủy; UBND xã Hoàng Văn Thụ; UBND xã Hoa Thám; UBND Thị trấn Na Sầm; UBND Xã Bắc Việt; UBND Xã Thụy Hùng; UBND Xã Gia Miễn; UBND Xã Thành Hòa; UBND Xã Tân Mỹ; UBND Xã Nhạc Kỳ; UBND xã Chiến Thắng; UBND xã Nhất Hoà; UBND xã Tân Tri; UBND Thị trấn Na Dương LBH; Tỉnh đoàn Lạng Sơn;

965/QĐ-BTNMT 09-05-2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trườngcủa dự án "Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại mỏ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng,
717/SY-VP

ở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; UBND Huyện Chi Lăng; Sở Công thương Tỉnh Lạng Sơn;

2808/VPCP-QHQT 09-05-2022 Văn phòng Chính phủ
V/v báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài năm 2021
711/SY-VP
124-SY/TU 09-05-2022 Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy (LSN)
Quy định về luân chuyển cán bộ
696/SL-VP
47/CV-HCSTC 09-05-2022
V/v Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 tổ chức kỷ niệm 50 năm sự kiện Quảng Trị
701/SY-VP

UBND Thành Phố Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Lao động- Thương binh xã hội Tỉnh Lạng Sơn;

2861/VPCP-KGVX 09-05-2022 Văn phòng Chính phủ
V/v tổng kết thi hành pháp luật về giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ công trình Lăng
720/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

548/QĐ-TTg 09-05-2022 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương
714/SY-VP
01/KH-UBTN 09-05-2022 Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam
Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giao đoạn 2021 - 2030
699/SY-VP

UBND xã Xuân Dương LBH; Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Tỉnh LS; Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Cục Thống kê Tỉnh Lạng Sơn; Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Bính Xá; UBND xã Kiên Mộc; UBND xã Đồng Tân; UBND xã Đồng Tiến; UBND Xã Xuất Lễ; UBND Xã Tân Liên; UBND Xã Hải Yến; UBND Xã Cao Lâu; UBND Xã Bình Trung; UBND Xã Bảo Lâm; UBND Thị trấn Thất Khê; UBND Xã Tân Yên; UBND xã Yên Sơn; UBND Huyện Văn Lãng; UBND xã Trấn Yên; UBND xã Vũ Lễ; UBND xã Hữu Lân LBH; UBND xã Mẫu Sơn LBH; UBND Xã Hữu Lễ; UBND xã Mai Pha; UBND phường Đông Kinh; UBND xã Bình La; UBND xã Mông ân; UBND xã Vĩnh Yên; UBND xã Đình Lập; UBND xã Hoà Bình; UBND Xã Yên Trạch; UBND Xã Thạch Đạn; UBND Xã Công Sơn; UBND Xã Tri Phương; UBND Xã Đại Đồng; UBND xã Thiện Tân; UBND xã Yên Thịnh; UBND Xã Hội Hoan; UBND Xã Bắc La; UBND Xã Tân Tác; UBND xã Vũ Lăng; UBND xã Khánh Xuân LBH; UBND xã Đông Quan LBH; UBND xã Hữu Khánh LBH; UBND xã Minh Hiệp LBH; UBND xã Sàn Viên LBH; UBND Xã Cao Minh; UBND Xã Hoà Bình; UBND Xã Trấn Ninh; UBND Xã An Sơn; UBND xã Quảng Lạc; UBND phường Tam Thanh; UBND xã Nhân Lý; UBND xã Hữu Kiên; UBND xã Bằng Hữu; UBND Huyện Bình Gia; UBND xã Hồng Thái; UBND xã Hoà Bình; Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Lạng Sơn; Sở xây dựng Tỉnh Lạng Sơn; BQLKKTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn; Cục quản lý thị trường Tỉnh LS; Ngân hàng Nhà nước CN Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Bắc Xa; UBND xã Cường Lợi; UBND xã Châu Sơn; UBND xã Lâm Ca; UBND Thị trấn Hữu Lũng; UBND Xã Gia Cát; UBND Xã Thụy Hùng; UBND Xã Thanh Lòa; UBND Xã Đào Viên; UBND Xã Kháng Chiến; UBND Xã Chi Lăng; UBND xã Hữu Liên; UBND xã Minh Tiến; UBND xã Sơn Hà; UBND xã Vân Nham; UBND xã Yên Vượng; UBND Xã Thanh Long; UBND Xã Bắc Hùng; UBND xã Đồng ý; UBND xã Long Đống; UBND xã Nhất Tiến; UBND xã Tân Hương; UBND xã Vạn Thuỷ; UBND xã Đồng Bục LBH; UBND xã Lợi Bác LBH; UBND xã Nam Quan LBH; UBND xã Tĩnh Bắc LBH; UBND Xã Liên Hội; UBND Xã Đồng Giáp; UBND Xã Khánh Khê; UBND Thành Phố Lạng Sơn; UBND phường Hoàng Văn Thụ; UBND Thị trấn Chi Lăng; UBND xã Y Tịch; UBND xã Vân Thủy; UBND xã Quan Sơn; UBND xã Mai Sao; UBND xã Lâm Sơn; UBND xã Hưng đạo; UBND xã Quang Trung; UBND xã Thiện thuật; UBND xã Yên Lỗ; UBND Huyện Đình Lập; UBND xã Yên Khoái LBH; Sở Văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Điều phối NTM Tỉnh; Sở Ngoại vụ Tỉnh Lạng Sơn; Kho bạc nhà nước Tỉnh Lạng Sơn; UBND xã Bắc Lãng; UBND huyện Cao Lộc; UBND Xã Hợp Thành; UBND Xã Hồng Phong; UBND Xã Trung Thành; UBND Xã Đoàn Kết; UBND Xã Hùng Việt; UBND xã Hoà Sơn; UBND xã Hoà Thắng; UBND xã Thanh Sơn; UBND xã Yên Bình; UBND Xã Hoàng Việt; UBND Thị trấn Lộc Bình LBH; UBND huyện Văn Quan; UBND Xã Tri Lễ; UBND Xã Lương Năng; UBND Huyện Chi Lăng; UBND xã Vạn Linh; UBND xã Vân An; UBND xã Hòa Bình; UBND xã Minh Khai; UBND xã Thiện Long; Sở Y tế Lạng Sơn; Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn; Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn; Thanh tra Tỉnh Lạng Sơn; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục thi hành án dân sự Tỉnh; UBND huyện Tràng Định; UBND Xã Đội Cấn; UBND Xã Hoàng Văn Thụ; UBND huyện Bắc Sơn; UBND xã Chiêu Vũ; UBND xã Hưng Vũ