Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành
Trích yếu
Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
574/BC-HĐDT14 17-05-2018 Quốc hội khóa XIV - Hội đồng dân tộc
Báo cáo Kết quả giám sát ` Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017
846/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Giáo dục và đào tạo 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Ban dân tộc 

189/QĐ-BCĐHTTV 17-05-2018 Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
Quyết định Về việc phê duyệt Danh sách ủy viên Ban chỉ đạo Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
573/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

80/2018/NĐ-CP 17-05-2018 Chính Phủ
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004
525/SY-VP

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Các huyện, thành phố

Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

5659/BTC-QLCS 16-05-2018 Bộ Tài Chính
V/v triển khai thực hiện các Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và giao thông
513/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

77/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
521/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

36/2018/BC-LĐTBXH 16-05-2018 Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội
Sao y Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
526/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

2710/BYT-QT 16-05-2018 Bộ Y Tế
V/v góp ý việc duy trì và nâng cấp các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
514/SY-VP

UBND các huyện Biên giới

Các cơ quan kiểm dịch

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

78/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết
512/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

4565/VPCP-KTTH 16-05-2018 Văn phòng Chính Phủ
V/v đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
494/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

79/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
527/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Công an tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
497/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

17/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công An
Thông tư Quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ
562/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

07/2018/TT-BTTTT 15-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông
Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
502/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

73/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
518/SY-VP

Các huyện, thành phố

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Thông tin Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn

Sở Y Tế Lạng Sơn

76/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
523/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

74/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
495/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

76/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
565/SY-VP

Các huyện, thành phố

Liên hiệp các hội KHKT tỉnh

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

70/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Sao y Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
505/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

4504/VPCP-QHQT 15-05-2018 Văn phòng Chính Phủ
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi năm 2017 và một số giải pháp
516/SY-VP

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

03/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu nhập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
674/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành

68/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
488/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

71/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
498/SY-VP

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

05/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa Học Và Công Nghệ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ
595/SY-VP

Các đoàn thể tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
503/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

549/QĐ-TTg 15-05-2018 Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
509/SY-VP

Bệnh Viện đa khoa tỉnh

Trung tâm kiểm nghiệp Dược phẩm và Mỹ phẩm - Sở Y tế

Các cơ quan TV BCĐ tỉnh

Cty CP SX và Thương mại Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn

16/2018/TT-BCA 15-05-2018 Bộ Công An
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
561/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

06/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư Ban hành ` Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong`
630/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 

69/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
517/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

04/2018/TT-BKHCN 15-05-2018 Bộ Khoa học và công nghệ
Thông tư Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thông kê quốc gia
677/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

47/2018/TT-BTC 15-05-2018 Bộ Tài Chính
Thông tư hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thuỷ lợi
591/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn