Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
665/CĐ-BYT 17-05-2022 Công điện về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
4411/BTC-QLCS 17-05-2022 V/v Lấy ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2509/BYT-DP 16-05-2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện phòng,chống tác hại của rượu, bia năm 2021
582/QĐ-TTg 13-05-2022 Quyết định Về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022
1305/TRE-LS-QH 13-05-2022 V/v: Đề xuất được tài trợ kinh phí lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
3013/BNN-PCTT 13-05-2022 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP
68/NQ-CP 12-05-2022 Nghị quyết "Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế-xã hội".
607/QĐ-BGTVT 12-05-2022 Điều chuyển đoạn tuyến từ Km0+00-Km4+300/QL.4A (qua nội thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) và đoạn tuyến từ Km22+700-Km26+00/QL.3B
1786/BTTTT-BC 12-05-2022 V/v nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg
1641/BVHTTDL-DSVH 12-05-2022 V/v góp ý đối với Thông tư quy định hoạt động kiểm kê và lập hồ sơ khoa học đi sản tư liệu ghi danh vào Danh mục quốc gia về Di sản tư liệu
1634/BVHTTDL-KHTC 12-05-2022 phối hợp cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
1518/LĐTBXH-VL 12-05-2022 V/v dự kiến số lượng và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
1514/LĐTBXH-VPQGGN 12-05-2022 Vv góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gđ 2021-2025
4168/BTC-TCDN 11-05-2022 V/v tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
30/QGPCTT 11-05-2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
2935/VPCP-KTTH 11-05-2022 V/v tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải các lĩnh vực
2628/TCĐBVN-QLBTĐB 11-05-2022 Tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương
74/TTN`QLDA-KT 10-05-2022 V/v xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
4129/BTC-NSNN 10-05-2022 V/v tham gia ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định chế độ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác chuyển đổi số, hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số,
2916/VPCP-KSTT 10-05-2022 V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa
2442/BTNMT-TTTT 10-05-2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022
4030/BTC-HCSN 09-05-2022 Dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN
388/TB-HĐND 09-05-2022 Thông báo Ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp thuận xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
387/HĐND-VP 09-05-2022 Vv báo cáo tình hình triển khai dự án Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin Bệnh viện thông minh
2866/VPCP-KSTT 09-05-2022 V/v thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg
2847/BNN-TCTS 09-05-2022 V/v Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định và Tờ trình xây dựng Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản (thay thế Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản).
1399/./LĐTBXH-VL 09-05-2022 V/v tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
386/TB-HĐND 07-05-2022 Thông báo ý kiến của TT HĐND tỉnh Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh)
385/TB-HĐND 07-05-2022 Thông báo ý kiến của TT HĐND tỉnh Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn
4004/CV-BTC 06-05-2022 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghi
3975/BTC-HCSN 06-05-2022 Lấý kiến dự thảo Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
3973/BTC-NSNN 06-05-2022 V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016
3970/BTC-QLCS 06-05-2022 V/v Đánh giá thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.
2970/BKHĐT-KTĐPLT 06-05-2022 V/v tham gia Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị ( Dự thảo lần 2)
2408/BCT-KHCN 06-05-2022 Báo cáo giữa kỳ kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"
1901/BGDĐT-HTQT 06-05-2022 V/v Báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
1053/UBND-TH 06-05-2022 Về việc đề nghị tham gia góp ý với Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
05-HD/TU 06-05-2022 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
88-HD/BTGTU 05-05-2022 HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mớ
4358/BGTVT-VT 05-05-2022 V/v tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hó có ứng dụng công nghệ