Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Vũ Quang Khánh, Phó Chánh Văn phòng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 11 November 2022

Đồng chí Vũ Quang Khánh, Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực, công tác:

- Công tác tổng hợp, thống kê;

- Công tác đầu tư; xây dựng cơ bản; giao thông vận tải; quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản; giải phóng mặt bằng; nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; dân tộc.

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế (đối với lĩnh vực được phân công) và Nhà khách A1; theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị (đối với lĩnh vực được phân công).