Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 11 November 2022

Đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực, công tác:

Công tác y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa - thể thao và du lịch; lao động - thương binh và xã hội; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; bưu chính, viễn thông; phát thanh - truyền hình;

b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Khoa giáo - Văn xã; theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị (đối với lĩnh vực được phân công).