Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 11 November 2022

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và quản lý chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác:

- Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân hàng chính sách xã hội;

- Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;  

- Công tác tham mưu giúp việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của tỉnh;

- Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tài chính - kế hoạch; cải cách hành chính của Văn phòng;

- Là chủ tài khoản của cơ quan.

d) Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

e) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Tổng hợp - Nội chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công; theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị (đối với lĩnh vực được phân công).