Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 7 May 2020

UBND TỈNH LẠNG SƠN

VĂN PHÒNG

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TB-VP

Lạng Sơn, ngày            tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện,

tiêu chuẩn dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020; Thông báo số 53/TB-VP ngày 25/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 (có danh sách kèm theo).

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển viên chức được niêm yết công khai tại Văn phòng UBND tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh theo địa chỉ: http://vanphong.langson.gov.vn/.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ tỉnh;

- C, PCVP UBND tỉnh;

- Phòng TH-NC;

- Phòng HC-QT (niêm yết);

- Trung tâm TH-CB (đăng tải thông báo);

- Lưu: VT, HCQT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường