Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao.

 

Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

 

- Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, thanh tra, thi hành án dân sự.

 

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với khối các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân; các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, các văn bản sao y, sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ văn bản mật).

 

- Trực tiếp theo dõi các phòng, đơn vị: Nội chính (lĩnh vực được phân công), Ban Tiếp công dân.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.