Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế (Đại học Tổng hợp quốc gia Kiev, Ucraina).

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao.

 

Được Chánh Văn phòng uỷ nhiệm thay mặt giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng mặt.

 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

 

- Lĩnh vực tổng hợp; công nghiệp; xây dựng cơ bản; giao thông vận tải.

 

- Lĩnh vực kinh tế tổng hợp (tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp).

 

- Công tác tin học, công báo, hoạt động Cổng thông tin điện tử của Văn phòng.

 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, các văn bản sao ý, sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ văn bản mật).

 

- Trực tiếp theo dõi các phòng: Tổng hợp, Kinh tế Chuyên ngành (lĩnh vực được phân công), Kinh tế Tổng hợp, Trung tâm Tin học - Công báo.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.