Nhảy đến nội dung

Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh