Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 26/02/2021).

 

Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh