Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai hợp tác quốc tế về phát triển du lịch tỉnh với Viện Kỹ nghệ Quốc gia (CNAM), Pháp