Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

E:\Desktop\tải xuống.jpg
Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 808/QĐ-UBND, ngày 15/4/2021).

 

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Danh mục thủ tục hành chính có số thứ tự 1, 2 mục II Phụ lục I kèm theo Quyết định 1495/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Thùy Linh