Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 800/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021 phê duyệt Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó phấn đấu đến năm 2025:

- Cấp tỉnh: xây mới 01 công trình văn hóa và 02 công trình thể thao; sửa chữa, nâng cấp 02 công trình văn hóa và 01 công trình thể thao.

 

- Cấp huyện: hoàn thành xây mới 02 và nâng cấp 02 trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông; xây mới 03 và nâng cấp 03 thư viện huyện. Xây mới 01 bảo tàng và 01 khu trưng bày tưởng niệm. Sửa chữa, nâng cấp 01 Nhà trưng bày. Đạt 100% các huyện có sân vận động, trong đó xây mới 01 sân và nâng cấp 08 sân vận động huyện đạt chuẩn theo quy định. Mỗi huyện có từ 03 sân quần vợt, 03 bể bơi và 05 sân cỏ nhân tạo trở lên.

 

 Cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã): có trên 70% xã có nhà văn hóa  (Trung tâm Văn hóa - Thể thao), trong đó có 60% xã trở lên có Nhà văn hóa  (Trung tâm Văn hóa - Thể thao) xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 100% xã có sân tập thể thao, trong đó số xã có sân tập thể thao đạt chuẩn nông thôn mới đạt 60% trở lên. Thôn, tổ dân phố: có 60% trở lên Nhà văn hóa  thôn đạt chuẩn theo quy định.

 

- Định hướng đến năm 2030: cấp tỉnh hoàn thành xây dựng mới 01 công trình văn hóa và 01 công trình thể thao. Cấp huyện xây mới 02 và nâng cấp 03 trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện; xây mới 03 và nâng cấp 02 thư viện huyện; sửa chữa, nâng cấp 01 Nhà lưu niệm.100% sân vận động được đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Hoàn thành xây mới 01 công trình văn hóa. Cấp xã: 95% xã có Nhà văn hóa  (Trung tâm Văn hóa, thể thao); trong đó có trên 80% Nhà văn hóa  (Trung tâm Văn hóa, thể thao) xã đạt chuẩn theo quy định; có 85% xã có sân tập thể thao đạt chuẩn nông thôn mới. Thôn, tổ dân phố đạt 90% Nhà văn hóa  - khu thể thao thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định.

 

Đề án đề ra 04 nhóm phương hướng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gồm: quy hoạch, bố trí quỹ đất dành cho các thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất;Hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao.

 

Trong đó chỉ rõ 05 nhóm giải pháp thực hiện: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và công tác phối hợp của các ngành với địa phương; tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao các cấp; tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực cho xây dựng và tổ chức hoạt động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực và công tác thanh, kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng. Dự kiến nguồn kinh phí cả giai đoạn xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh giai đoạn 2021 -  2030 khoảng 918 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa./.

 

Ngọc Khánh