Nhảy đến nội dung

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 (Công văn số 1395/VP-KT, ngày 14/4/2021).

 

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

 

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 có chủ đề “Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8) và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn khác như ngày môi trường thế giới, các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5. Các hoạt động chính: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương.

 

Bích Diệp