Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

D:\Desktop\1-5.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 635/VP-KGVX, ngày 24/2/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH tại Công văn số 356/LĐTBXH-BĐG ngày 19/02/2021 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021.

 

Công văn số 356/LĐTBXH-BĐG ngày 19/02/2021 của Bộ LĐ-TB&XH: Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai các nội dung gồm: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Đỗ Hoạt