Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Công văn chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Công văn số 134-CV/TU, ngày 19/2/2021).

 

Yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh; các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về tuyên truyền, PBGDPL bảo đảm đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 20/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từ nay đến năm 2020; Công văn số 1908-CV/TU, ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt đầy đủ và kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang PBGDPL. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện công tác PBGDPL và việc thực thi pháp luật.

 

Đỗ Hoạt