Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 (Kế hoạch số 14/KH-BCĐ, ngày 13/01/2021).

 

Công an thành phố Lạng Sơn: Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài  sản | Báo Lạng Sơn

Ảnh minh họa (nguồn baolangson.vn)

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện nội dung Đề án theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư. Các cơ quan, đơn vị chủ động kiện toàn BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao.

 

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm, chú trọng tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự, giải quyết kịp thời, triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh.

 

Thùy Linh