Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về Đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất (SDĐ) và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh, (Công văn số 137/VP-KT, ngày 12/01/2021).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giải quyết đối với các thửa đất công chưa đăng ký đất đai, chưa được cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác (QSHNO&TSK) gắn liền với đất, cập nhập cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã hoàn thành xong việc đo đạc lập bản đồ địa chính và thực hiện công tác chỉnh lý biến động đất đai theo quy định. Đẩy mạnh công tác rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị SDĐ, thực hiện lập hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, xin cấp GCN quyền SDĐ, QSHNO&TSK gắn liền với đất đối với các trường hợp đủ điều kiện.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc lập hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp GCN quyền SDĐ, QSHNO&TSK gắn liền với đất theo quy định. Thường xuyên, định kỳ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Hằng năm chủ động cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ kết quả công tác đăng ký đất đai bảo đảm thời gian theo quy định tại Kế hoạch./.

 

Khánh Ly