Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại (Công văn số 72/VP-KGVX, ngày 06/01/2021).

 

New Picture_0.png
Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11062/VPCP-QHQT ngày 31/12/2020. Theo đó, bám sát các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục chủ động, tích cực triển khai công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới theo chức năng, nhiệm giao được giao; phối hợp triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, các sự kiện tuyên truyền, quảng bá về đất nước, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước và đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch; nâng cao chất lượng hệ thống thông tin báo chí đối ngoại và đẩy mạnh ứng dựng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền, tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

 

Thùy Linh