Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 129/VP-KGVX, ngày 12/1/2021 truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 theo yêu cầu tại Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương; trình UBND tỉnh trước ngày 10/02/2021.

 

Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương: Đề nghị các địa phương chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2021 phù hợp với điều kiện, tình hình kinh tế, xã hội, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đổi mới và tăng cường triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện phù hợp về ATVSLĐ tới doanh nghiệp và người lao động cả trong khu vực có hợp đông lao động và không có hợp đồng lao động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền các mô hình, sáng kiến cải thiện điều kiện lao động để lan tỏa trong cộng đồng; treo pano, áp phích, phát hành các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, các nguy cơ rủi ro và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ. Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương.

 

 

Đỗ Hoạt