Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 14/12 đến ngày 20/12/2020)

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng; Thừa nhận xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2021; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 18/12/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo số 534/BC-STC ngày 01/12/2020 về việc xem xét đề nghị của Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường xin chủ trương điều chuyển trụ sở UBND xã Quang Lang (cũ) tại thôn Than Muội, xã Chi Lăng; Báo cáo số 542/BC-STC ngày 07/12/2020 về xem xét đề nghị của Sở Y tế về chuyển giao trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố (cũ) cho Bệnh viện Phục hồi chức năng; Tờ trình số 2896/TTr-SGDĐT ngày 30/10/2020 về đào tạo đại học chuyên ngành Tin học cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông 2018, giai đoạn 2020 – 2025; Tờ trình số 486/TTr-ĐPTTH ngày 23/10/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 279/BC-BQLKKTCK ngày 16/11/2020 về tiến độ hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 156 và số 178 tại Khu phi thuế quan; Báo cáo số 717/BC-UBND ngày 09/12/2020 về kiểm tra, rà soát việc chênh lệnh diện tích dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng.

 

Phê duyệt phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 2610/QĐ-UBND ngày 15/12/2020) phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng.

 

Tổng diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc bàn giao về cho địa phương tại xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng là 2.510,28 ha. Trong đó: Diện tích đất giữ nguyên theo hiện trạng để thực hiện giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.223,42 ha; Diện tích đất quy hoạch sử dụng vào mục đích công cộng là 3,22 ha; Diện tích đất quy hoạch sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội 674,18 ha; Diện tích đất thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân 581,66 ha; Giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng tiếp tục quản lý, lập phương án sử dụng đất đối với diện tích 27,8 ha đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do các hộ tự ý mua bán, chuyển nhượng trái phép.

 

Thừa nhận xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

 

UBND tỉnh vừa thừa nhận (số 2612/QĐ-UBND ngày 16/12/2020) xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 

UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Bắc Việt có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

 

Phê duyệt nhiệm vụ giao cho các tổ chức Hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trong năm 2021

 

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện giao 24 nhiệm vụ cho 16 hội cấp tỉnh với kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ là 1,9 tỷ đồng. Kết quả thực hiện tính đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2020 đã thực hiện hoàn thành 22/24 nhiệm vụ, không thực hiện 02/24 nhiệm vụ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ cho các Hội tham gia góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 2653/QĐ-UBND ngày 19/12/2020) giao 32 nhiệm vụ cho 17 Hội thực hiện trong năm 2021, với dự toán kinh phí thực hiện là 2.552 triệu đồng.

 

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

 

UBND tỉnh vừa giao (số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020) các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư dự án chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định kế hoạch và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách huyện, thành phố và phương án phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định.

 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ động thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chủ trì tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đối với dự toán chi khác ngân sách, các khoản chi khác chưa được phân bổ đầu năm, các nhiệm vụ phát sinh trong năm và dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh.

 

Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

 

UBND tỉnh vừa Công nhận (số 2613/QĐ-UBND ngày 16/12/2020) Trường Mầm non thị trấn Nông Trường, huyện Đình Lập; Trường Mầm non xã Bắc Xa, huyện Đình Lập; Trường Mầm non xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan; Trường Tiểu học xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm.

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh

 

Để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm; UBND tỉnh vừa ban hành (số 199/KH-UBND ngày 20/12/2020) Kế hoạch Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các nội dung Công tác chỉ đạo, triển khai; Công tác phòng ngừa; Công tác điều tra, truy tố, xét xử và Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm. Ngoài ra Kế hoạch cũng phân công cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, phân công cụ thể lĩnh vực, địa bàn.

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021

 

Nhằm hoàn thiện xây dựng, phát triển nền tảng chính quyền điện tử; UBND tỉnh vừa xây dựng (số 196/KH-UBND ngày 09/12/2020) Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.

 

Theo đó, phấn đấu 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có máy tính sử dụng trong công việc. 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử; phấn đấu 25% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 85% cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp  thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ. 100% tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). Rút ngắn từ 30-50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử…

 

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Phát triển các hệ thống nền tảng; Phát triển dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực.

 

Hoàng Tùng