Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Ngày 24/12/2018, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Tham dự có đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đã học tập, quán triệt nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu toàn thể đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, đồng thời, sau Hội nghị, các đảng viên viết bài thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mình, liên hệ thực tiễn, nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp để cụ thể hóa nội dung Nghị quyết vào các hoạt động chuyên môn, từ đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Diệp