Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 8 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.622 hồ sơ

Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 5.622 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 5.615 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,88%).

 

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 8/2020 .644 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 826 hồ sơ, tiếp nhận mới là 6.818, tiếp nhận trực tiếp 3.009 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 44,13%), tiếp nhận trực tuyến 3.709 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 54,40%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 100 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,47%); thực hiện trả kết quả 5.622 hồ sơ, trong đó có 1.851 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 32,93%), 3.764 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 66,95%), 07 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,12%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 606 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 10,78%). Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh 3.752, Công an tỉnh 773 hồ sơ, Giao thông vận tải 742 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 1.511 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 1.458 lượt (chiếm tỷ lệ 96,49%), Hài lòng: 53 lượt (chiếm tỷ lệ 3,51%).

 

Thực hiện Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kể từ ngày 17/8/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với tất cả 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội  tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; phối hợp tiếp tục đưa một số dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân ra tiếp nhận tại Trung tâm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung