Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tháng 5 năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 3.049 hồ sơ

Trong tháng 5 năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 3.049 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 3.046 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%).

 

New Picture (64).png

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong tháng 5/2020 là 1.865 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 942 hồ sơ, tiếp nhận mới là 3.042, tiếp nhận trực tiếp 2.316 hồ sơ (chiếm 76,13%), tiếp nhận trực tuyến 621 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 20,42%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 105 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 3,45%); thực hiện trả kết quả 3.049 hồ sơ, trong đó có 1.699 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 55,72%), 1.347 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 44,18%), 03 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,10%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 269 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 8,82%); còn 934 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 06 hồ sơ quá thời hạn giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông vận tải 835 hồ sơ, Công an tỉnh 611 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 275 hồ sơ,… Trong tháng có 957 lượt người dân, tổ chức đánh giá công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó đánh giá Rất hài lòng: 903 lượt (chiếm tỷ lệ 94,36%), Hài lòng: 54 lượt (chiếm tỷ lệ 5,64%).

 

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-VP ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về Sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định Sửa đổi khoản 2 Điều 2 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; từ ngày 06/5/2020 Phòng Kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh chính thức sáp nhập vào Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, tìm hướng giải quyết đối với một số TTHC thường xuyên trả kết quả quá hạn, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn, hồ sơ yêu cầu bổ sung./.

 

Bùi Đức Trung