Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, (Quyết định số 140/QĐ-UBND, ngày 14/01/2021).

 

Theo đó, công bố bãi bỏ TTHC Xác  lập  quyền  sở hữu  của Nhà nước  đối với tài sản nhận chuyển giao, tại Số thứ tự 10 phần  A ban hành kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực  quản  lý  công  sản  thuộc  thẩm  quyền  giải quyết của Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố tỉnh Lạng Sơn.

 

Quy trình nội bộ của TTHC số thứ tự 25 phần I, phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thay thế Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.

 

Khánh Ly