Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/10 đến ngày 19/10/2020)

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo xử lý các công trình thủy lợi không còn tồn tại, không phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Chi Ma; Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh; Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 – 2025; Chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao chất lượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế; Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão; Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;  Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.