Skip to main content

Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020, ( Quyết định số 1743/QĐ-UBND, ngày 07/9/2020).

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Theo đó, Hội đồng tuyển dụng do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng tuyển dụng là lãnh đạo, chuyên viên các Phòng trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ.

 

Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ và quyền hạn thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi, Ban Chấm phúc khảo. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định.Tổ chức thi, chấm thi. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả thi tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

 

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.

 

Khánh Ly