Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020)

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2020 (Bão Higos), Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone; Chỉ đạo việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó các phòng thuộc sở, ban, ngành; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Lạng Sơn... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

 

Ảnh minh họa

Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 4 năm 2020 (Bão Higos)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 18/8/2020 về việc chủ động ứng phó cơn bão số 4 năm 2020 (Bão Higos).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND, BCH PCTT&TKCN các huyện, thành phố, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi diễn biến, chủ động triển khai các phương án ứng phó, thường xuyên thông tin, thông báo cho cho chính quyền, Nhân dân biết vị trí, hướng đi và diễn biến của cơn bão số 4 để chủ động phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; chủ động triển khai lực lượng, xung kích kiểm soát, hướng dẫn giao thông; chỉ đạo Ban Quản lý dự án hồ Bản Lải chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các sở, ban, ngành, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị theo quy chế, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 4, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh.

 

 Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định (số 1573/QĐ-UBND, ngày 15/8/2020) tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Theo đó, tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020 vào ngày 22/8/2020, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Kỳ thi tổ chức thi 2 vòng: vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung; vòng 2 thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tổ chức kỳ thi phải thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

 

Đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (số 3448/VP-KT ngày 24/8/2020) đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025.

Theo đó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện thành phố tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới cách thức, phương pháp tuyên truyền Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, hướng dẫn để mọi đối tượng trong diện thụ hưởng đều được tiếp cận thông tin, tích cực tham gia thực hiện chính sách để thực sự phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn. Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp cần xác định rõ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ kết 09 tháng, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh.

 

Chỉ đạo đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone

UBND tỉnh có văn bản yêu cầu đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, (Công văn số 1018/UBND-KGVX, ngày 20/8/2020).

UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền lưu động, sử dụng truyền thông mạng xã hội để vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng trên địa bàn yêu cầu tất cả các đối tượng thuộc diện phải cách ly (tập trung hay tại nhà) và những đối tượng thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt Bluezone. UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt trên địa bàn theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để đề nghị, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone.

 

Chỉ đạo việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

UBND tỉnh vừa chỉ đạo việc thực hiện quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập (Công văn số 1003/UBND-KGVX, ngày 17/8/2020). Theo đó Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh; đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập của các đơn vị trên địa bàn.

 

 Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó các phòng thuộc sở, ban, ngành

UBND tỉnh chỉ đạo (số 1026/UBND-THNC, ngày 21/8/2020) tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó các phòng thuộc sở, ban, ngành.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước của ngành. Đối với các sở, ngành đã thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng chưa bảo đảm số lượng lãnh đạo cấp phó phòng thì phải hoàn thành việc sắp xếp trong năm 2020 đảm bảo theo chủ trương của tỉnh.

 

 

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND, ngày 17/8/2020 về phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch đề rà các mục tiêu cụ thể, phấn đấu năm 2021 số Tổ hợp tác thành lập mới từ 50 tổ trở lên, số Hợp tác xã (HTX) thành lập mới từ 30 HTX trở lên, số HTX hoạt động khá, tốt đạt 50% trở lên; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; số đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh kết nạp mới từ 15 HTX trở lên. Đồng thời chỉ ra các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; huy động các lực lượng xã hội, tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế.

 

 Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nhằm chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (số 138/KH-UBND ngày 19/8/2020) phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Kế hoạch đề ra một số mục tiêu cụ thể: Trên 65% số xã, phường, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong 02 năm đầu thực hiện Kế hoạch; trên 85% số xã, phường, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong 02 năm tiếp theo và trên 95% số xã không có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong 02 năm cuối thực hiện Kế hoạch; xây dựng thành công ít nhất 50 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 70% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 50% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1022/UBND-KT, ngày 20/8/2020 chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ, rà soát, cắt giảm, đơn giảm hóa các quy định không cần thiết, không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ những bất ổn trong doanh nghiệp khu vực tư nhân; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế kết hợp với giữ vững ổn định an ninh, an toàn, lành mạnh và lợi ích cho phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh việc tiếp cận thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ chế tham gia ý kiến của các doanh nghiệp tư nhân đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

 

Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (số 136/KH-UBND, ngày 11/8/2020) tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố xác định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện, bố trí sắp xếp con người có năng lực tốt, trách nhiệm cao để tham gia tích cực, chủ động trong việc lập Quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực và là chủ đầu tư thực hiện Dự án lập Quy hoạch tỉnh và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, tham gia, đóng góp ý kiến đối với các nội dung của bản quy hoạch, cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan thuộc phạm vi phụ trách.