Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/7 đến ngày 19/7/2020)

Chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch,  biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Tự hào Hàng Việt Nam năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước; Kế hoạch Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

 

Thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, UBND tỉnh chỉ đạo (số 834/UBND-KGVX, ngày 17/7/2020) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố  về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành, các nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; quan tâm, bảo đảm các trẻ em có nguy cơ xâm hại được áp dụng biện pháp hỗ trợ, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp; ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; tiếp tục huy động nguồn lực từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho công tác trẻ em.

 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch,  biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh chỉ đạo (số 2872/VP-KT, ngày 17/7/2020) tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu, các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú từ khâu quy hoạch dự án, cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng đến việc quản lý kinh doanh, vận hành, quản lý cư trú đối với cá nhân, tổ chức sử dụng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh

 

UBND tỉnh vừa chỉ đạo (số 2856/VP-KT, ngày 16 /7/2020) tăng cường công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ở Công Thương có phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc xử lý dứt điểm việc vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; trình UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật. Công ty Điện lực Lạng Sơn và các Điện lực trực thuộc quản lý, vận hành lưới điện cao áp chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp để nâng cao ý thức của người dân; thực hiện kiểm tra, rà soát số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp để có kế hoạch khắc phục, xử lý kịp thời.

 

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản

 

UBND tỉnh chỉ đạo (số 810/UBND-KT, ngày 14/7/2020) tăng cường kiểm tra, xử lý đối với hoạt động khai thác khoáng sản, yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Triển khai rà soát các giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp, tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các điểm mỏ trên địa bàn nhằm lập lại trật tự khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý các trường hợp thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rà soát các quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp khai thác khoáng sản khai báo, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường không trung thực, khai thác trái phép. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, khai thác khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

 

Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh chỉ đạo ( 2833/VP-THNC, ngày 15/7/2020) công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo quy định của Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng, sớm xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2021 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Tự hào Hàng Việt Nam năm 2020

UBND tỉnh chỉ đạo ( 2813/VP-KT, ngày 14/7/2020) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình Tự hào Hàng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, triển khai tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu hàng Việt Nam; vận động các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, phân phối tại địa phương thực hiện các hoạt động kích cầu mang tên “Nhận diện hàng Việt Nam-Tự hào hàng Việt Nam” thông qua các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá; triển khai các hoạt động cổ động, tuyên truyền thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng Việt Nam treo băng rôn quảng bá, hình ảnh tuyên truyền “Tự hào hàng Việt Nam” trên website của đơn vị trong tháng 7/2020.

Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

 

Để xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể để các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 121/KH-UBND ngày 16/7/2020) Thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước. Kế hoạch đề ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể năm 2020,2021 và các năm tiếp theo nổi bật như: hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2020, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho cán bộ, công chức, viên chức, số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống. Kế hoạch chỉ ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Kế hoạch Nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi

 

Để huy động, lồng ghép, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc các đập, hồ chứa nước, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành, ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu, chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt hợp lý, hiệu quả; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 122/KH-UBND ngày 16/7/2020) nâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi. Theo đó kế hoạch đề ra 02 nhóm nhiệm vụ chính gồm: tổ chức thu thập số liệu, quan trắc đầy đủ các yếu tố theo yêu cầu cụ thể; xây dựng, lắp đặt thiết bị quan trắc theo 02 giai đoạn: giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Các giải pháp chủ yếu: Xây dựng các trạm quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng, trạm đo mực nước, thực hiện việc ghi chép, lưu trữ số liệu theo quy định; xây dựng các trạm đo thủ công cho tất cả các công trình thủy lợi có yêu cầu phải quan trắc các chỉ tiêu về khí tượng, thủy văn chuyên dùng; lắp đặt các trạm quan trắc tự động hoặc thuê dịch vụ quan trắc, cung cấp dữ liệu khí tượng thủy văn, chuyên dùng.

 

Nguyễn Ngọc Khánh