Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở năm 2020; Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020; Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 09/4/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Báo cáo số 138/BC-STNMT ngày 03/4/2020 về Kết quả xem xét đề nghị của Công ty TNHH Long Tân Lạng Sơn về cho thuê đất để phục vụ sản xuất tại thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình; Báo cáo số 107/BC-STNMT ngày 16/3/2020 về kết quả xem xét đề nghị của UBND thành phố Lạng Sơn về giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở của các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 100/BC-SKHĐT ngày 24/3/2020 về đề xuất dự án đầu tư Nhà máy sản xuất nước đóng chai, nước đá sạch; Báo cáo số 102/BC-SKHĐT ngày 26/3/2020 về đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê và bán cho cán bộ, công nhân viên có thu nhập thấp.

 

Phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 585/QĐ-UBND ngày 07/4/2020) 1.963 chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở năm 2020 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo: 25 chỉ tiêu; huyện Chi Lăng: 203 chỉ tiêu; huyện Lộc Bình: 294 chỉ tiêu; huyện Hữu Lũng: 152 chỉ tiêu; huyện Bình Gia: 228 chỉ tiêu; huyện Bắc Sơn: 203 chỉ tiêu; huyện Văn Quan: 129 chỉ tiêu; huyện Tràng Định: 204 chỉ tiêu; huyện Cao Lộc: 142 chỉ tiêu; huyện Văn Lãng: 167 chỉ tiêu; huyện Đình Lập: 131 chỉ tiêu và thành phố Lạng Sơn: 85 chỉ tiêu.

 

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa cho phép (số 592/QĐ-UBND ngày 08/4/2020) thành lập Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn.

 

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn là tổ chức xã hội của các sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn; hoạt động theo Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn và các Sở, Ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng nghề tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 571/QĐ-UBND ngày 06/4/2020) nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020, gồm: 160 chỉ tiêu.

 

Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm được phê duyệt; Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/9/2020; Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ): trước ngày 15/9/2020.

 

Phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm đào tạo số nhà giáo và CBQL giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục 2019; UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 561/QĐ-UBND ngày 06/4/2020) Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2025 tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục mầm non đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 97%; tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 90%. 100% nhà giáo và CBQL cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, GV dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình tại Nghị quyết số 51/2017/QH14. Ngoài ra, Đề án cũng đề ra các giải pháp lộ trình triển khai thực hiện.

 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

UBND tỉnh vừa quy định (số 16/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020) hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó tại thành phố Lạng Sơn, đối với Đất ở tại đô thị: Đường loại I, K = 1,7; Đường loại II, K = 1,5; Đường loại III, K = 1,3; Đường loại IV và các đường còn lại tại đô thị, K = 1,2. Đất ở tại nông thôn: K = 1,3.

 

Tại các huyện, đối với Đất ở tại đô thị, các huyện: Lộc Bình, Hữu Lũng, Văn Lãng, K = 1,3; Các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Tràng Định, Bình Gia,    K=1,2; các huyện: Chi Lăng, Văn Quan, K = 1,1; Huyện Bắc Sơn, K= 1,0; Đất ở tại nông thôn: hệ số K = 1,0 áp dụng cho tất cả các huyện.

 

Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định tiền thuê đất, K = 1,0.

 

Quy định giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Quy định (số 588/QĐ-UBND ngày 07/4/2020) giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, tại thành phố Lạng Sơn,  đối với Hộ dân cư là 1.400 đồng/m3; các cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.800 đồng/m3; các Đơn vị sản xuất vật chất là 2.100 đồng/m3; các Đơn vị kinh doanh dịch vụ là 2.500 đồng/m3. Tại Thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hữu Lũng, đối với Hộ dân cư là 1.100 đồng/m3; các cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.400 đồng/m3; các Đơn vị sản xuất vật chất là 1.700 đồng/m3; các Đơn vị kinh doanh dịch vụ là 1.900 đồng/m3. Thị trấn các huyện còn lại, đối với Hộ dân cư là 840 đồng/m3; các cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.100 đồng/m3; các Đơn vị sản xuất vật chất là 1.300 đồng/m3; các Đơn vị kinh doanh dịch vụ là 1.500 đồng/m3. 

 

Tại các thị trấn: Chi Lăng, Na Dương và Nông trường Thái Bình tiếp tục thực hiện thu theo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và quy định cụ thể của UBND tỉnh.

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan; UBND tỉnh vừa ban hành (số 61/KH-UBND ngày 06/4/2020) Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, bắt đầu từ quý II năm 2020 và các năm tiếp theo để duy trì và phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền, phổ biến và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. Bao gồm các hoạt động: Thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan; Các hoạt động giảm mức tiêu thụ rượu, bia; Các hoạt động về kiểm soát kinh doanh cung cấp rượu, bia; Các hoạt động về nghiên cứu khoa học…

 

Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên; UBND tỉnh vừa ban hành (số 547/QĐ-UBND ngày 03/4/2020) kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

 

Theo đó, Kế hoạch bao gồm các nội dung triển khai thực hiện như: Tiếp tục triển khai các chính sách pháp luật về quyền, nghĩa vụ của thanh niên; Tổ chức triển khai các chỉ tiêu về Chiến lược phát triển thanh niên và chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực; Thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp; Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020; Về đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện theo Đề án về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500); Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; Thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi; Thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã; Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam…