Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/3 đến ngày 29/3/2020)

Phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh; Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2020; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2020; Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020; Phê duyệt mức trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Dự án Khu dân cư khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ); Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

Phân cấp, quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến; UBND tỉnh vừa phân cấp (số 09/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020) quản lý và sử dụng kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, của Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước cấp huyện, của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trung tâm Điều dưỡng người có công và trách nhiệm của tổ chức dịch vụ chi trả trong việc phân cấp,quản lý và sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra Quy chế quy định rõ Cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu vi phạm, gây thiệt hại, thất thoát kinh phí thì tùy theo mức độ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành chính (xử phạt vi phạm hành chính); trách nhiệm về dân sự (bồi thường thiệt hại, bồi hoàn kinh phí); bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật

 

Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 504/QĐ-UBND ngày 27/3/2020) danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và thọ 90 tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 2 năm 2020.

 

Theo đó, thực hiện chúc thọ đối với 04 người cao tuổi thọ 100 tuổi sinh sống trên địa bàn huyện Chi Lăng và chúc thọ đối với 15 người cao tuổi thọ 90 tuổi sinh sống trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 510/QĐ-UBND ngày 27/3/2020) nhu cầu tuyển dụng viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020 gồm 20 chỉ tiêu.

 

Theo đó Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2020. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/8/2020.

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

 

UBND tỉnh vừa quy định (số 492/QĐ-UBND ngày 26/3/2020) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. Các phòng nghiệp vụ của Chi cục:  Phòng Nghiệp vụ Đo lường - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Chất lượng.

 

Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 484/QĐ-UBND ngày 25/3/2020) nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện năm 2020 gồm 215 chỉ tiêu, trong đó: UBND thành phố Lạng Sơn 10 chỉ tiêu; UBND huyện Bắc Sơn 32 chỉ tiêu; UBND huyện Bình Gia 08 chỉ tiêu; UBND huyện Chi Lăng 56 chỉ tiêu; UBND huyện Hữu Lũng 72 chỉ tiêu; UBND huyện Văn Lãng 37 chỉ tiêu.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2020. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/8/2020.

 

Phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020

 

UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 513/QĐ-UBND ngày 28/3/2020) kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2020.

 

Theo đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2020 được giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gồm: Truyền thông, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; Hiệu chỉnh tài liệu và  các ấn phẩm tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tổ chức gặp gỡ trực tiếp một số đối tác, nhà đầu tư mời gọi đầu tư; Đào tạo tập huấn, tăng cường năng lực về Xúc tiến đầu tư, với tổng mức kinh phí thực hiện là 2.000 triệu đồng.

 

Phê duyệt mức trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 502/QĐ-UBND ngày 27/3/2020) mức trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020.

 

Theo đó, Mức trích áp dụng cho biện pháp tưới trọng lực và biện pháp kết hợp động lực và trọng lực là: 55% tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong 01 năm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình. Mức trích áp dụng cho biện pháp tưới động lực là: 56% tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong 01 năm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Dự án Khu dân cư khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ)

 

Nhằm Điều chỉnh chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với nhu cầu thực tế, UBND tỉnh vừa Phê duyệt (số 489/QĐ-UBND ngày 26/3/2020) điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 (Dự án Khu dân cư khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ).

 

Theo đó, địa điểm thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết thuộc khối 3, Phường Hoàng Văn Thụ, với diện tích khoảng 13.875,51m2, Dân số khoảng 260 người (khoảng 67 hộ). Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với diện tích đất ao hồ thành một phần đất ở, đất giao thông và một phần đất cây xanh cảnh quan; Bổ sung tuyến đường trục nội bộ phía Tây dự án, chỉ giới đường đỏ 10,0m (mặt đường rộng 10,0m, không có vỉa hè); Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng.

 

Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

 

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không để xuất hiện, lây lan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu (số 3/CT-UBND ngày 27/3/2020) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giắc”; bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng; các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể như sau: Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viên; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết; hạn chế việc di chuyển của người dân, các cơ quan liên quan tăng cường nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện tốt công tác cách ly tập trung; bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự; có phương án điều tiết hợp lý việc nhận, phân loại sàng lọc người nhập cảnh bảo đảm không quá tải các cơ sở cách ly tập trung; xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường.