Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 18/3/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các Nội dung: Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 29/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương;  Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ủy quyền cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các Hợp tác xã năm 2020 sử dụng vốn đầu tư phát triển dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh); Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để giải quyết công việc theo thẩm quyền

 

Ngày 20/3/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến các Nội dung: Báo cáo số 77/BC-STNMT ngày 28/02/2020 vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh; Báo cáo số 70/BC-STNMT ngày 25/02/2020 về kiểm tra thực tế vị trí, địa điểm dự kiến thực hiện dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm; Báo cáo số 672/BC-SKHĐT ngày 16/12/2019 về việc thẩm định đề xuất dự án đầu tư Bến xe hàng hóa xuất khẩu, Kho ngoại quan Đạt Phát; Công văn số 308/SKHĐT-DNKTTT ngày 10/03/2020 về bổ sung giải trình đề xuất dự án Bến xe hàng hóa, xuất nhập khẩu, kho ngoại quan Đạt Phát; Báo cáo số 34/BC-SXD ngày 21/02/2020 về kết quả xem xét về việc xin chủ trương điều chỉnh ranh giới thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng; Báo cáo số 40/BC-SXD ngày 25/02/2020 xem xét, làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn; Báo cáo số 06/BC-STP ngày 24/02/2020 nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với kết quả đấu giá trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong; Báo cáo số 60a/BC-SNN ngày 05/3/2020 về việc ban hành Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 47/BC-STC ngày 17/02/2020 phương án xác định bổ sung số tiền sử dụng đất phải nộp của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Tân Sơn Thành thực hiện dự án Đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 16/3/2020 về  đề xuất phương án thiết kế công trình: Mở rộng xây dựng công viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.

 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020

 

UBND tỉnh vừa phê duyệt (số 470/QĐ-UBND ngày 19/3/2020) điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020.

Theo đó thực hiện điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ địa phương năm 2020 đối với 04 công trình: Sửa chữa tăng cường mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước đoạn Km20-Km23, ĐT.229; Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km44+600 - Km47+000, ĐT.243; Sửa chữa các tuyến đường đô thị, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (đoạn phố Cẩu Pung, đường Bông Lau, đường 21-8); Sửa chữa đường đô thị 21-8, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (đoạn từ ngã tư giao cắt với đường 10-10 đến cầu Pác Luồng Km23+846/QL.3B); với tổng mức sau điều chỉnh tăng là 2.305 triệu đồng.

 

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

UBND tỉnh vừa Phê chuẩn (số 462QĐ-UBND và 468/QĐ-UBND) kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lý Văn Lâm do được nghỉ hưu theo quy định và bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Đức Thiện, Phó Bí thư Huyện ủy Tràng Định.

 

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn

 

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh vừa ban hành (số 472/QĐ-UBND ngày 20/3/2020) Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Chương trình tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của tỉnh, tài nguyên thiên nhiên để góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,55%; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, mở rộng cơ sở thuế, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định. Chương trình cũng đặt ra chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực và đề ra 07 giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

 

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, UBND tỉnh vừa ban hành (số 49/KH-UBND ngày 18/3/2020) Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

 

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm 2020: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Thời gian phát động Tháng hành động vì trẻ em vào tuần cuối tháng 5 hoặc ngày 01/6/2020. Căn cứ tình hình thực tế, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em phù hợp điều kiện địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, tạo sự đồng thuận của xã hội.

 

Nội dung chính tập trung vào: Công tác truyền thông; Vận động các nguồn lực;Hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; Tổ chức tiếp nhận, bàn giao và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư; Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch và tham quan di tích, thắng cảnh đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ; Kiểm tra, rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi không an toàn, có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em; Thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 261/UBND-KGVX ngày 21/3/2020) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc tập trung đông người. Nếu phải tổ chức các cuộc họp, cần khử trùng phòng họp trước khi họp; các đại biểu dự họp phải đeo khẩu trang, cần được sát trùng bàn tay trước khi vào họp, không được bắt tay trong cuộc họp.

 

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng có tập trung đông người; hạn chế tập trung đông người trong thực hiện lễ cưới, tiệc cưới, đám tang để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa yêu cầu (số 980/VP-KTN ngày 17/3/2020) Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các lực lượng tăng cường phối hợp để thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh; thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương tại Chỉ thị số 03/CT-BGTVT  ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải; đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.