Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên chất vấn về tình hình thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới (Công văn số 1299 /UBND-KTN, ngày 09/12/2019).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải pháp thúc đẩy nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025, thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2020; rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc sử dụng kinh phí hỗ trợ hợp tác xã, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, tăng cường đào tạo, dạy nghề lao động nông thôn, đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ chủ chốt của hợp tác xã, thành viên hợp tác xã, kiểm tra, giám sát hiệu quả các mô hình phát triển sản xuất; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng./.

 

Bích Diệp