Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Kế hoạch số 115/KH-TU, ngày 12/8/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "xây dựng xã hội học tâp"

Ảnh minh họa

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cơn quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong Nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức rõ vai trò quan trọng, tầm chiến lược, tính cấp bách của xây dựng xã hội học tập với quan điểm học tập suốt đời, học tập thường xuyên; phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội.

 

Củng cố và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình học tập trong hệ thống giáo dục thường xuyên, chú trọng đào tạo từ xa; tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập; tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo của nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

 

Thùy Linh