Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 07/5 - 13/5/2018)

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018. Phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã. Nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018.

 

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1612/VP-KTN ngày 09/5/2018. Yêu cầu UBND các huyện chưa hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc Chương trình MTQG năm 2018 đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án khởi công mới năm 2018. Hạn chế tối đa quyết định đầu tư công trình dàn trải, vượt quá khả năng cân đối ngân sách, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, các huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

 

Phê duyệt Đề án triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 10/5/2018. Việc triển khai đề án đảm bảo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Từ nay đến tháng 6/2018, trên cơ sở Đề án được phê duyệt, tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết tại các địa điểm dự kiến thực hiện, lập, thẩm định, trình duyệt dự toán kinh phí. Từ tháng 7 -  9/2018: Thực hiện các thủ tục đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị, triển khai lắp đặt, tập huấn, vận hành thử. Từ tháng 10 - 11/2018: Nghiệm thu, đưa vào sử dụng và ban hành quy chế quản lý hoạt động của hệ thống.

 

Nâng cao chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 417/UBND-NC ngày 10/5/2018. Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp để khắc phục những tồn tại và nâng cao Chỉ số PAPI năm 2018; báo cáo rõ kết quả thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 27/4/2018. Năm 2018 tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường phối hợp trong giải quyết các vụ việc, vụ án ngay từ khi phát sinh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020, thực hiện nghiêm túc Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh. Ưu tiên trang bị trang thiết bị phục vụ công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác xét xử, giám định tư pháp.

 

Phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản năm 2018 tại Công văn số 1640/VP-KTTH, ngày 11/5/2018. Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang triển khai các nội dung cần thiết để đảm bảo tổ chức thành công các Hội nghị theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang, phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội nghị; làm việc với các cơ quan liên quan của thị Bằng Tường (Trung Quốc) trao đổi về kế hoạch và công tác chuẩn bị hội nghị, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang mời đại biểu Trung Quốc, các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả, các cơ quan truyền thông tại Lạng Sơn tham dự hội nghị tại Bắc Giang.

 

Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường giao thông khu vực phi thuế quan và dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra 2 dự án trên vào ngày 15/5/2018. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện Văn Lãng tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho người dân di chuyển chỗ ở xong trong tháng 5/2018; phối hợp với các cơ quan đàm phán với chính quyền thị Bằng Tường (Trung Quốc) để thống nhất phương án thi công đấu nối đường giao thông xuất nhập khẩu từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Đối với dự án Đường giao thông phi thuế quan (giai đoạn 1), các nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo mục tiêu xong toàn bộ hạng mục đường trong tháng 6/2018, hoàn thành san nền bãi đỗ xe trong tháng 9/2018. Đối với dự án Đường xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc) cần xác định địa điểm tăng cường lực lượng tổ chức thi công, theo dõi, quản lý chất lượng những đoạn nền đất yếu, tập trung lu, lèn đảm bảo kết cấu, chuẩn bị sớm nguyên vật liệu để dải asphalt đường. Các sở, ngành chức năng theo dõi, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo hoàn thành 02 dự án trong năm 2018.