Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 23/4 - 29/4/2018)

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn. Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô. Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

 

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 24/4/2018. Mục tiêu xây dựng các xã thuộc vùng an toàn khu, huyện Bắc Sơn trở thành một khu du lịch - lịch sử - văn hóa - sinh thái của cả nước, xứng tầm với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025 người dân vùng này có thu nhập và mức sống cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh. Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 8 - 9%; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người: 43 - 45 triệu đồng, giai đoạn 2021 - 2025: 50 - 55 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng: 63 - 64%, đạt 65% trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Tăng cường quản lý hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 364/UBND-KTN ngày 24/4/2018. Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xeđối với các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe, kiên quyết xử lý các đơn vị không tuân thủ theo quy định; chỉ đạo đổi mới chương trình giảng dạy, nâng cấp trang thiết bị, tuyệt đối không bỏ qua bài học, cắt bớt thời gian đào tạo, rút ngắn số giờ hoặc số km trong phần học thực hành lái xe; lồng ghép nội dung nâng cao trách nhiệm đạo đức vào chương trình đào tạo. Cơ sở đào tạo, trung tâm sách hạch lái xe thực hiện nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên, có hình thức xử lý nghiêm những giáo viên tổ chức dạy lái xe ô tô không đúng quy định.

 

Đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 371/UBND-KGVX ngày 26/4/2018 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử năm 2018 và những năm tiếp theo; thực hiện thống nhất việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tổ chức tổng kết đánh giá kết quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice trong các cơ quan nhà nước, giai đoạn từ 2008 đến nay, nghiên cứu các phần mềm phù hợp với yêu cầu phát triển chính quyền điện tử; chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống một cửa liên thông điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh sang hệ thống phần mềm dịch vụ công mức độ 3, 4.

 

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

UBND tỉnh ban hành Quy chế trên tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 24/4/2018. Quy chế áp dụng đối với cơ quan quản lý đường bộ (Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý đường bộ I), Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, lực lượng công an và các sở, ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan. Hình thức phối hợp: Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành xử lý các vi phạm; phối hợp thường xuyên theo từng vụ việc vi phạm được phát hiện; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính và các hình thức khác theo quy định.

 

Bảo đảm môi trường giáo dục trong trường học

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo về việc bảo đảm môi trường giáo dục trong trường học tại Công văn số 1464/VX-KGVX, ngày 28/4/2018.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp và chịu trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định.

 

Triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai tại Công văn số 1483/VP-KTN ngày 02/5/2018. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ đầu tư công trình khắc phục hậu quả thiên tai sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, trung ương trong năm 2017 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc khắc phục thiệt hại trước mùa mưa lũ năm 2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác triển khai hỗ trợ tại cơ sở để kịp thời chấn chỉnh các vi phạm nếu có, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch. Thực hiện tốt công tác định hướng sản xuất theo quy hoạch.