Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 16/4 - 22/4/2018)

Rút ngắn thời gian cấp giấy cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Đẩy mạnh phòng cháy, chữa cháy. Tiếp tục khuyến cáo phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu.

 

Rút ngắn thời gian cấp giấy cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan

 

Nội dung trên theo tinh thần của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ được UBND tỉnh ban hành tại Công văn số 348/UBND-KTN ngày 19/4/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông,  thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Trong năm 2018 hoàn thành ngay việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng từ 82 ngày xuống còn tối đa 63 ngày; thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất còn tối đa 20 ngày; thủ tục kết nối cấp điện, cấp, thoát nước còn tối đa 07 ngày.

 

Đẩy mạnh phòng cháy, chữa cháy

 

Nội dung trên theo tinh thần của Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 356/UBND-NC ngày 23/4/2018. Yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn của các cơ sở có nguy hiểm cao về cháy nổ đã xây dựng và đi vào hoạt động; hướng dẫn điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà liền kề mặt phố, nhà cho thuê trọ…; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tạm đình chỉ hoạt động cơ sở vi phạm nhiều lần nhưng không có biện pháp khắc phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn; chỉ đạo lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa với từng ngành học, cấp học.

 

Tiếp tục khuyến cáo phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1311/VP-KTTH, ngày 17/4/2018. Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thực hiện niêm yết khuyến cáo thông tin phía Trung Quốc tăng cường quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại các khu vực cửa khẩu để doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu hoa quả biết. Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Công văn số 109/VP-KTTH ngày 05/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh; hướng dẫn doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xuất khẩu hoa quả về thủ tục, cách thức thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc hoa quả nhập khẩu theo quy định của Trung Quốc.

 

Triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1305/VP-KTN ngày 17/4/2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2261/BNN-KHHT ngày 22/3/2018; đề xuất  UBND tỉnh lựa chọn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình, dự án giảm nghèo có hiệu quả.

 

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

 

Quy chế được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 24/4/2018. Quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan trong việc xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Hình thức phối hợp gồm: Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành xử lý các vi phạm; phối hợp thường xuyên theo từng vụ việc vi phạm được phát hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi lực lượng tham gia; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính và các hình thức khác theo quy định.

 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 326/UBND-KSTT ngày 13/4/2018. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC; kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị và kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố TTHC bảo đảm đúng thời hạn, quy trình quy định; thực hiện nghiêm việc công khai TTHC theo hình thức niêm yết tại trụ sở; thực hiện nghiêm túc việc nhập dữ liệu về kiểm soát TTHC trên Hệ thống quản lý về kiểm soát TTHC; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018

 

Ngày 19/4/2018, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, thảo luận, thống nhất các nội dung: Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về nguyên tắc lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn.