Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh quý III năm 2020

Trong quý III năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 17.364 hồ sơ. Trong đó số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 17.348 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,90%).

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong quý III năm 2020 là 18.551 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 9.558 hồ sơ (chiếm 51,52%), tiếp nhận trực tuyến 8.589 hồ sơ (chiếm 46,30%), tiếp nhận qua bưu chính công ích 404 hồ sơ (chiếm 2,18%); thực hiện trả kết quả 17.364 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 5.869 hồ sơ (chiếm 33,80%), trả đúng hạn 11.479 hồ sơ (chiếm 66,11%), còn 16 hồ sơ trễ hạn (chiếm 0,09%), có 2.114 hồ sơ trả qua bưu chính công ích (chiếm 12,17%).

 

Các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Trong quý III,  có 2.870 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 2.750 lượt (95,81%), hài lòng 120 lượt (4,18%).

 

 

Thực hiện Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu Điện tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vị trí làm việc và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân viên Bưu điện các nội dung liên quan đến tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị thuộc phạm vi thí điểm, tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Kết quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Trong quý III, đã thẩm tra, kiểm soát chất lượng hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: 12 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, với tổng số 408 TTHC (cấp tỉnh có 349 thủ tục, cấp huyện có 43 thủ tục, cấp xã có 16 thủ tục); 05 Quyết định phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 311 TTHC của 05 ngành (cấp tỉnh có 254 TTHC, cấp huyện có 51 TTHC, cấp xã có 06 TTHC); 09 Quyết định thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với 30 TTHC (27 TTHC cấp tỉnh, 03 thủ tục hành chính cấp huyện); 02 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền  giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đối với 32 TTHC cấp tỉnh.

 

Kết quả đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý III, có 16/18 cơ quan xếp loại xuất sắc, 02/18 cơ quan xếp loại tốt, không có cơ quan, đơn vị nào xếp loại khá, trung bình và yếu. 23/23 cá nhân cán bộ tiếp nhận và trả kết hoàn thành 100% nhiệm vụ.

 

Trung tâm cử cán bộ thường xuyên thực hiện giám sát tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả, vừa hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC vừa đôn đốc, hỗ trợ cán bộ các sở, ngành trong việc vận hành trang thiết bị, phần mềm giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu.

 

Đội ngũ công chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, mặc đồng phục và đeo thẻ để thực hiện nhiệm vụ; nắm vững và thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng đúng quy định. Đến nay, Trung tâm chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đóng góp trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua đường dây nóng, hộp thư công vụ và Fanpage mạng xã hội.

 

Trong quý IV năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở. Phối hợp một số cơ quan, đơn vị đưa thêm một số dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân ra thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm. Tham mưu nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển một số thủ tục hành chính liên thông giữa UBND thành phố Lạng Sơn với các cơ quan cấp tỉnh đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

 

Đinh Văn Huấn