Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch khắc phục Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa

Năm 2019, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của Văn phòng UBND tỉnh đạt 88,88 điểm, xếp thứ 3/20 sở, ban, ngành; Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS) đạt 98,13%, xếp thứ 1/20 đạt kết quả cao, qua thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và cải thiện của Văn phòng UBND tỉnh trong triển khai công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên cần tiếp tục duy trì  và nâng cao hơn nữa vai trò của Văn phòng trong đóng góp tích cực cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

 

Nhằm kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục cải thiện, nâng cao các nội dung, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAPI, SIPAS, PAR INDEX thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh, góp phần tăng thứ hạng tại bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 688/UBND-THNC ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc khắc phục hạn chế, tồn tại trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo; Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch khắc phục Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 17/KH-VP ngày 22/7/2020).

 

Theo đó Kế hoạch được triển khai đồng bộ trong Văn phòng UBND tỉnh, phân công, xác định rõ nhiệm vụ của từng Phòng, Ban, Trung tâm; trọng điểm là Trung tâm Phục vụ hành chính công - đơn vị đầu mối hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính…. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng chỉ số và nội dung chỉ tiêu thành phần, đối với chỉ số PAPI gồm 05 nhóm giải pháp, chỉ số SIPAS với 07 nhóm giải pháp và PAR INDEX có 08 nhóm giải pháp nhằm nỗ lực đạt được các mục tiêu cụ thể: phấn đấu chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020 nằm trong nhóm đạt kết quả cao, khắc phục cả 5 yếu tố cơ bản chỉ số SIPAS, trong đó chú trọng việc tiếp nhận, giải quyết, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phấn đấu chỉ số SIPAS năm 2020 đạt trên 90%.

 

Nguyễn Ngọc Khánh