Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

6 tháng đầu năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 6.976 hồ sơ

Trong 6 tháng năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 14.594 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 14.558 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,76%).

 

New Picture (42).png

Người dân thực hiện TTHC tại vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2020 là 15.636 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang là 407 hồ sơ, tiếp nhận mới là 15.229 (chiếm tỷ lệ 78,08%), tiếp nhận trực tuyến 2.946 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 19,35%), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 392 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 2,57%); thực hiện trả kết quả 14.594 hồ sơ, trong đó có 7.708 hồ sơ trước hạn (chiếm tỷ lệ 52,82%), 6.850 hồ sơ đúng hạn (chiếm tỷ lệ 46,94%), 36 hồ sơ trả quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,24%); trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 1.074 hồ sơ (chiếm  tỷ  lệ 7,36%); còn 1.074 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 06 hồ sơ quá thời hạn giải quyết.

 

Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Công an tỉnh 4.013 hồ sơ, Giao thông Vận tải 3.582 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 1.433 hồ sơ, Công Thương 1.099, Tư pháp 1.073 hồ sơ, Điện lực 1.047 hồ sơ... Một số sở có số lượng hồ sơ phát sinh ít như: Sở Ngoại vụ 0 hồ sơ, Sở Tài chính 05 hồ sơ; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 28 hồ sơ; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 41 hồ sơ.

 

Các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC đều hài lòng và đánh giá cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Trong 6 tháng, có 3.128 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 2.977 lượt (chiếm 95,17%), hài lòng 151 lượt (chiếm 4,83%).

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; các TTHC thực hiện tại Trung tâm được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ, luôn khách quan và công khai, minh bạch thông qua cơ chế giám sát.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở; tổ chức làm việc với Hiệp hội doanh  nghiệp  tỉnh,  các  hội  ngành  nghề,  các  sở,  ban,  ngành  liên  quan.... để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo việc thực hiện được nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật, nhằm giải quyết các mong muốn của người dân, doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung