Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 12/4 đến ngày 18/4/2021)

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Lạng Sơn từ năm học 2021 - 2022; Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường trong

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 05/4 đến ngày 11/4/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập; Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Thành lập Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021; Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lạ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 29/3 đến ngày 04/4/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Điều động, bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Tăng cường c

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thành phố Lạng Sơn; Thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa năm học 2021 - 2022; Thừa nhận xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; Tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021; Thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy... là những nội dung chính trong chỉ đạo điều hành nổi bật tuần qua của UBND tỉnh.

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/3 đến ngày 21/3/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Văn Quan; Công nhận xã Hải Yến, huyện Cao Lộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2025; Công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021)

Thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung; Đề án cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2021 - 2030; Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông trường Thái Bình huyện Đình Lập, đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Kế hoạch Thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021)

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập; Thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/02 đến ngày 28/02/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo của các Trường Cao đẳng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Tiếp tục thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên Khu du lịch Mẫu Sơn (Đoạn Km6 -Km12), giai đoạn 2; Huy động các nguồn vốn để cho vay các chương trình tín dụng chính sá

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/01 đến ngày 24/01/2021)

Họp UBND tỉnh thường kỳ; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc một số sở ngành trên địa bàn tỉnh; Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị năm 2020; Thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng năm 2021; Công bố bộ Đơn giá đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Xếp hạng di tích cấp tỉnh; Phát triển Đài Phát thanh

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/01 đến ngày 17/01/2021)

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2026; Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Lễ tôn vinh Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú” lần thứ Nhất - năm 2021; Kiểm định

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/01 đến ngày 10/01/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Tạm ứng kinh phí từ Quỹ dự trữ tài chính cho các doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Vũ Lăng; Đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch Triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải...

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần