Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và lĩnh vực du lịch; Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Lạng Sơn; Công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức chuyên viên, kế toán viên

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 15/11 đến ngày 21/11/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch v

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Thành lập Trường Trung học phổ thông Hội Hoan trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Xếp hạng di tích cấp tỉnh; Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Tổ công tác đặc biệt của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021)

Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyế

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện; Thàn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021)

Phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái và dịch vụ điểm đến chân núi Mẫu Sơn, tỷ lệ 1/2.000; Phân khai chi tiết kế hoạch vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra năm 2021; Phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021)

Điều hòa thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Quy địn

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021)

Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn; Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức phi chính phủ, Công chức, Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấ

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021)

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn; Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án Khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, Bình Gia, Cao Lộc; Thành lập các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; Hỗ trợ đưa lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026; Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2045; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500; Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng; Phê duyệt kết quả t

Subscribe to Chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần