Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, (Quyết định số 2221/QĐ-UBND, ngày 28/10/2020).

 

Fri, 30/10/2020 - 16:37
Chỉ đạo khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
Thu, 29/10/2020 - 11:22
chỉ đạo thực hiện hoạt động cứu trợ đúng mục đích, đúng đối tượng
Thu, 29/10/2020 - 11:21
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 (Công văn số 1373/UBND-KT, ngày 28/10/2020).

 

Thu, 29/10/2020 - 11:20
Kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 27/10/2020 về kiện toàn Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh.

 

Wed, 28/10/2020 - 16:36
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng  trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân (Kế hoạch số 176/KH-UBND, ngày 27/10/2020).

 

Wed, 28/10/2020 - 07:19
Phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 26/10/2020).

 

Tue, 27/10/2020 - 16:38
Chỉ đạo thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

 

Tue, 27/10/2020 - 16:36
Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), giai đoạn 2021-2025", (Quyết định số 1632/QĐ-TTg, ngày 22/10/2020).

 

Tue, 27/10/2020 - 09:40
Subscribe to Thông tin chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh