Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 15/KH-UBND, ngày 13/1/2021 về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 

Mục đích nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở thủy sản để nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Phát hiện sớm, xử lý nhanh gọn, kịp thời các dịch bệnh ở động vật thủy sản, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu: công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn. Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản. Giám sát dịch bệnh. Kiểm dịch con giống, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý, chỉ đạo.

 

Đỗ Hoạt