Skip to main content

Chỉ đạo triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 154/VP-THNC, ngày 14/1/2021 truyền đạt ý kiến của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Công văn số 18/VPHĐBCQG-TT ngày 08/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

 

Giao Sở Nội vụ chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu  UBND tỉnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

 

Công văn số 18/VPHĐBCQG-TT ngày 08/01/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia: Đề nghị các cơ quan, tổ chức ở địa phương lưu ý, khẩn trương tổ chức triển khai các công việc thuộc trách nhiệm của mình, gồm: Thường trực HĐND, sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND cùng cấp, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cấp mình và của các đơn vị hành chính, dân cư cấp dưới trực thuộc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 9 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND chậm nhất là vào ngày 07 tháng 02 năm 2021 tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch. Ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo quy định tại Điều 39 và Điều 50 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND chậm nhất là vào ngày 17 tháng 02 năm 2021 tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch.

 

Đỗ Hoạt