Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, (Thông báo số 383/TB-VPVP, ngày 25/11/2020)

 

Thông báo nêu rõ, để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh, NQĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược công tác dân tộc (DT) của Đảng và Nhà nước. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa bằng hành động Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQ 24-NQ/TW Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa IX về công tác DT trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, ban hành NQ chuyên đề của BCH hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác DT và thực hiện chính sách DT giai đoạn 2020 - 2025.

 

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DT thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Khẩn trương củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của Ban DT tỉnh, Phòng DT huyện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác DT và chính sách DT, cần kiên trì, kiên quyết thực hiện các nguyên tắc lớn là: Đại đoàn kết DT có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta, các DT bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển, chăm lo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DT thiểu số và miền núi là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Lạng Sơn cũng cần xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”. Phải chủ động ngăn chặn từ xa các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết DT thông qua “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề DT, tôn giáo./.

 

Khánh Ly