Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện

UBND tỉnh phê duyệt thay thế Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện (Quyết định số 2450/QĐ-UBND, ngày 26/11/2020).

 

Ảnh minh họa

 

Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa: 22 thủ tục hành chính, trong đó, cấp tỉnh: 07 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý công sản: 05 TTHC, Quản lý giá và tài sản: 01 TTHC, Tin học: 01 TTHC; cấp huyện: 15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công sản. Có 27 thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông.

 

 

Chi tiết Quyết định và danh mục thủ tục hành chính xem tại đây./.

 

Bích Diệp