Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021 (Công văn số 4869/VP-KGVX, ngày 26/11/2020).

 

kmlh.png

Khai mạc Lễ hội xuân Xứ Lạng 2019 (baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020. Theo đó, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ; tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho Nhân dân và du khách; rà soát, thống kê, phân loại lễ hội, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng thì căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định.

 

Thùy Linh